A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
ALAPSZABÁLYA
(részlet)

I. A SZÖVETSÉGRŐL ÁLTALÁBAN
1.§ (1) A Szervezet neve: Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
(2) A szervezet rövidített neve: Fidesz vagy Szövetség
(3) A szervezet székhelye: Budapest
2.§ A Szövetség célja, hogy
a) támogassa az ember méltóságán és felelősségvállalásán alapuló polgári társadalom megszilárdulását;
b) elősegítse a közéletben a családok megerősítését, a munka becsületét, a tudáshoz való hozzájutás egyenlő lehetőségét, az egyéni és közösségi jogainkat biztosító rendet, valamint a nemzet összetartó erejének növelését, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalát;
c) erősítse a szabadság és joguralom jegyében működő demokrácia, illetve a jövő nemzedékek érdekeit is figyelembe vevő közjó által korlátozott magántulajdonon alapuló gazdaság intézményeit;
d) biztosítsa tagjai számára a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalás lehetőségét;
e) megválasztott képviselőin keresztül részt vegyen a helyi önkormányzatok, az országgyűlés és az Európai Parlament munkájában.
3.§ A Szövetség Magyarország törvényeinek tiszteletben tartásával működik.
4.§ A Szövetség tagja az Európai Néppártnak és társszervezeteinek.

II. A SZÖVETSÉG TAGJAI
5.§ (1) A Szövetség tagja lehet minden tizenhatodik életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt nem álló magyar állampolgár, állandó magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával rendelkező cselekvőképes személy, feltéve, hogy:
a) elfogadja a Szövetség Elvi Nyilatkozatát, programját és Alapszabályát;
b) nem tagja más, pártként bejegyzett szervezetnek;
c) nem állnak fenn vele kapcsolatban olyan körülmények, amelyek az Alapszabály szerint a tagsági viszony megszűnésének, illetve a tagok kizárásának indokai lehetnek, és
d) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a Szövetségbe.
(2) A Szövetség nem magyar állampolgárságú tagjaira az Alapszabály rendelkezései csak az 1989. évi II. tv. 8. §-ban foglalt korlátozásokkal alkalmazhatók.
(3)Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól az Európai Néppárt tagszervezetei vonatkozásában az Országos Választmány eltérően rendelkezhet.
6.§ (1) A tagsági viszony a felvételt kérő (a továbbiakban: tagjelölt) írásbeli tagfelvételi kérelmének elfogadásával és az Alapszabályban foglalt feltételek teljesítésével jön létre.
(2) Új tag felvételéről az a helyi szervezet vagy annak a tagozatnak az országos elnöksége dönt, amelybe a tagjelölt a felvételét kéri.
(3) Új tag felvételéhez írásbeli tagfelvételi kérelem benyújtása után három legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkező tag írásbeli ajánlása szükséges. A Szövetség önkormányzati képviselőinek, polgármestereinek, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőinek, valamint a társszervezetek tagjainak felvételéhez ajánlásra nincs szükség.
(4) A tagfelvételi kérelmet a helyi szervezet elnökségénél, a tagozat országos elnökségénél, illetve a 7. § (2) bekezdésben szabályozott esetben a területi választmány elnökségénél kell benyújtani. A tagfelvételi kérelem egy példányát a helyi szervezet elnöksége, a tagozat országos elnöksége, illetve a 7. § (2) bekezdésben szabályozott esetben a területi választmány elnöksége, köteles megküldeni az Országos Választmány Elnökségének, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül.
(5) A tagfelvételről az Alapszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a helyi szervezet a következő közgyűlésén, illetve a tagozat elnöksége legközelebbi ülésén, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül dönt.
(6) A tagfelvétel kérdésében hozott döntésről az érintettet a döntést követő nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell, ezzel egyidejűleg a tagfelvételről szóló határozatot meg kell küldeni az Országos Választmány Elnökségének is.
7.§ (1) A tagfelvételről, illetve annak elutasításáról szóló döntést az Országos Választmány Elnöksége előtt a tagjelölt, illetve a Szövetség bármely tagja, a döntésről az érintett tájékoztatását követő tizenöt napon belül írásban megfellebbezheti. A fellebbezésről az Országos Választmány Elnöksége a fellebbezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, a tagjelölt és a fellebbezést benyújtó tag meghallgatása után dönt.
(2) Az a tagjelölt, akinek lakóhelyén helyi szervezet nem működik, közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes területi választmány elnökségéhez is benyújthatja a kérelmét, amelyben megjelölheti, melyik szervezetben kívánja tagsági viszonyát gyakorolni.
(3) A (2) bekezdés alapján történt eljárásban, a tagjelölt helyi szervezetbe való tagozódási kérelmének figyelembevételével, a területi választmány elnöksége dönt arról, hogy a felvételt nyert tag melyik helyi szervezetben gyakorolhatja tagsági viszonyából fakadó jogait. A helyi szervezet a területi választmány döntéséről történő tájékoztatást követő harminc napon belül, a döntés ellen, fellebbezést nyújthat be az Országos Választmány Elnökségénél.
(4) A társszervezet elnöksége által, a társszervezet tagjai közül írásban javasolt személyt, a Szövetség polgármestereit és országgyűlési képviselőit, az Országos Választmány Elnöksége, az Országos Elnökség által írásban javasolt személyt, a Kongresszus vagy az Országos Választmány Elnöksége közvetlen eljárással a Szövetség tagjává nyilváníthatja.
(5) A tagozat országos elnöksége, a Kongresszus, vagy az Országos Választmány Elnöksége által felvett tagot választása szerint a lakóhelye, vagy munkahelye szerint illetékes helyi szervezet tagnyilvántartásába kell bevezetni.
(6) A tagozat országos elnöksége, a Kongresszus, illetve az Országos Választmány Elnöksége által a tagfelvételről hozott döntés érvényességéhez, a (5) bekezdés alapján megjelölt helyi szervezet szerint illetékes választókerületi tanács egyetértése szükséges.
8.§ A tagjelölt köteles a tagként történő felvétele szempontjából jelentős tényekről, a tagfelvételi eljárásban hatáskörrel rendelkező testületeket, a valóságnak megfelelően tájékoztatni.
9.§ (1) A tagsági viszony megszűnik, ha:
a) a tag meghal;
b) a tag bejelenti kilépését a Szövetségből;
c) a tagot kizárják a Szövetségből;
d) a tag belép egy másik, az 5.§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, pártként bejegyzett szervezetbe;
e) a tagot jogerős bírói ítélettel eltiltják a közügyek gyakorlásától;
f) a tag a párttagsággal törvény szerint összeférhetetlen tevékenységbe kezd;
g) a tagot bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi;
h) a tag elveszíti magyar állampolgárságát, illetve állandó letelepedési engedélyét a hatóság nem újítja meg;
i) a Kongresszus kimondja a Szövetség feloszlását;
j) a bíróság kimondja a Szövetség feloszlatását;
k) a tag a valamelyik helyi szervezetben fennálló tagságának 23. § szerinti elvesztését követően 30 napon belül nem jelenti be az illetékes területi választmánynál, hogy melyik helyi szervezetben kívánja gyakorolni tagsági jogait;
l) az Alapszabály által meghatározott egyéb esetben.
(2) A tagdíjat hat hónapig nem fizető tag, tagsági viszonya, kizárási eljárás nélkül megszűnik, ha elmaradását a helyi szervezet, vagy az illetékes területi választmány, az Országos Választmány, illetve ezek elnökségeinek írásbeli felszólítása ellenére sem pótolja, kivéve, ha a tagdíjfizetés alól halasztást kapott. A tagsági viszony az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tizenötödik napon szűnik meg.
(3) Azt a tagot, akinek tagsági viszonya az Alapszabály rendelkezéseinek értelmében megszűnt, a helyi szervezet elnöksége nyolc napon belül törli a tagnyilvántartásból, és erről egyidejűleg értesíti az Országos Választmány Elnökségét.
10.§ (1) A tag kizárható a Szövetségből, ha:
a) a Szövetség Alapszabályát, programját, a Szövetség érdekeit, illetve jó hírét egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít;
b) a tagdíj-kiegészítés befizetésének elmulasztását valamely, a 9. § (2) bekezdésében foglalt testület írásbeli felszólítása ellenére sem pótolja;
c) bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerős ítélettel sújtja, illetve az ellene indult büntetőeljárás tényéről és eredményéről a helyi szervezet elnökségét, neki felróható okból nem tájékoztatja.
(2) Nem gyakorolhatja a tagsági viszonyból eredő jogait az, aki a tagdíj-kiegészítés fizetési kötelezettségének, az írásbeli felszólítástól számított tizenöt napon belül, nem tesz eleget.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nem zárható ki a Szövetség tagjai sorából az, aki a kizárási eljárás befejezéséig, a tagdíj-kiegészítés hátralékát kiegyenlíti.